Stratégie
StoryEditor

Štatút súťaže Agentúra roka 2021

01.01.2021, 06:00
Autor:
redred
Súťaž Agentúra roka je objektívna a prestížna súťaž, ktorej prioritou je vyhlásiť rebríček najlepších slovenských reklamných agentúr.

ŠTATÚT SÚŤAŽE AGENTÚRA ROKA 2021

 1. ZÁKLADNÉ  PODMIENKY

1.1.

Súťaž Agentúra roka je objektívna a prestížna súťaž, ktorej prioritou je vyhlásiť rebríček najlepších slovenských reklamných agentúr. Titul Agentúra roka získava agentúra, ktorá si v hodnotenom kalendárnom roku počínala najlepšie, a teda sa stáva benchmarkom na nasledujúce obdobie. Nespochybniteľný je jej prínos najmä v oblasti kreativity a efektivity, ako aj v transparentnom fungovaní na slovenskom trhu.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže s názvom Agentúra roka 2021, (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s. (ďalej len „organizátor súťaže“), ktorá je zároveň vydavateľom mesačníka Stratégie.

1.2.

Odbornými garantmi súťaže sú Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) a Art Director's Club Slovensko (ADC).

1.3.

Najvyšším orgánom súťaže je trojčlenný prípravný a organizačný výbor (POV), ktorý sa skladá zo zástupcov odborného mesačníka Stratégie a spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s.

1.4.

Výkonným orgánom súťaže je šéfredaktor/ka magazínu Stratégie.

1.5.

Cieľom súťaže je objektívne zostaviť rebríček najlepších slovenských reklamných agentúr, ktoré počas kalendárneho roka uspeli v domácich a vo vybraných zahraničných kreatívnych súťažiach, na súťažiach efektivity v marketingovej komunikácii a figurovali v rebríčku ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr TAAS.

1.6.

Rebríček zostavuje organizátor súťaže na základe bodového ohodnotenia získaných ocenení reklamných agentúr z domácich a z vybraných zahraničných kreatívnych súťaží, zo súťaží efektivity v marketingovej komunikácii a z umiestnenia v rebríčku ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr TAAS.

1.7.

Do súťaže môžu byť zarátané iba body za také ocenenia, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • Boli udelené v období od novembra 2020 do októbra 2021, pričom do výsledkov sa započítavajú súťaže uvedené v bode 3.
 • Boli podľa zadania klienta vytvorené na použitie v Slovenskej republike alebo boli súčasťou reklamnej kampane mimo Slovenskej republiky (agentúra je v tomto prípade povinná doložiť potvrdenie od klienta, že prácu realizovala).
 • Boli udelené práci, ktorú originálne vykonávala osoba so sídlom alebo bydliskom v Slovenskej republike.
 • Boli udelené práci, ktorej komunikačný koncept bol vytvorený subjektom so sídlom alebo bydliskom v Slovenskej republike.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v prípade akýchkoľvek pochybností o splnení kritérií na zaradenie práce do súťaže, o pôvodnosti, originalite alebo mediálnom nasadení práce nezaradiť prácu do súťaže.

 1. OCENENIA

2.1.

Súťaží sa o nasledujúce ocenenia:

OCENENIE AGENTÚRA ROKA 

ŠPECIÁLNE OCENENIA:

TOP Creative Director
TOP Art Director
TOP Copywriter
TOP Strategy Director
TOP Account Director

2.2.

V ocenení Agentúra roka sa udeľujú tieto ocenenia: Gold, Silver a Bronze.

2.3.

V Špeciálnych ocenenia sa v každej kategórii udeľujú tieto ocenenia: 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto.

 1. METODIKA SÚŤAŽE

O metodike súťaže každoročne rozhoduje organizátor súťaže. Metodiku súťaže je možné meniť až po skončení konkrétneho ročníka. Organizátor súťaže takúto skutočnosť oznámi najneskôr s vyhlásením nového ročníka súťaže. Metodika súťaže sa nesmie meniť v priebehu aktuálneho ročníka súťaže.

3.1. Bodové hodnotenie pre ocenenie Agentúra roka

Rebríček je zostavený na základe bodového ohodnotenia získaných ocenení reklamných agentúr z domácich a z vybraných zahraničných kreatívnych súťaží za jednotlivé práce, zo súťaží efektivity v marketingovej komunikácii a z umiestnenia v rebríčku ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr TAAS.

3.1.1. Domáce súťaže kreativity v marketingovej komunikácii

Zlatý klinec 2021

(24.09.2021)

Grand Prix

Zlatý klinec

Strieborný klinec

Bronzový klinec

Shortlist

Body

200

70

50

30

10

Kampaň

 

100

70

50

25

3.1.2. Zahraničné súťaže kreativity v marketingovej komunikácii

ADC*E 2020

(18.12.2020)

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Nomination

Body

600

500

350

200

60

 

ADC*E 2021

(2021)

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Nomination

Body

600

500

350

200

60

 Poznámka: Termín vyhlásenia výsledkov ADC*E 2021 zatiaľ nie je známy. Ak sa bude konať v neskoršom termíne ako vyhlásenie Agentúry roka 2021, body sa započítajú do nasledujúceho ročníka súťaže Agentúra roka 2022. 

Cannes Lions 2020/2021

(25.06.2021)

Grand Prix

Golden Lion

Silver Lion

Bronze Lion

Finalist

Body

1000

700

500

300

100

 

Golden Drum 2020/2021

(15.10.2021)

Grand Prix

Golden Drum

Silver Drum

 Bronze Drum

Shortlist

Body

400

300

200

100

50

 

Epica Awards 2020

(17.12.2020)

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Shortlist

Body

700

600

400

200

85

 

Eurobest 2020

(07.12.2020)

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Shortlist

Body

600

500

350

200

60

 

Eurobest 2021

(15.12.2021)

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Shortlist

Body

600

500

350

200

60

Poznámka:  V prípade, že termín vyhlásenia výsledkov Agentúry roka 2021 bude stanovený v skoršom termíne ako vyhlásenie výsledkov Eurobest 2021, dosiahnuté body sa agentúram započítajú do nasledujúceho ročníka súťaže Agentúra roka 2022. 

New York Festival 2021 Advertising Awards (14.07.2021)

Grand Prize

Gold

Silver

Bronze

Finalist /Shortlist

Body

600

400

300

150

100/50

 

3.1.3. Domáce súťaže efektivity v marketingovej komunikácii

EFFIE Slovakia 2021

(11/2021)

Grand Prix

Zlatá Effie

Strieborná Effie

Bronzová Effie

Shortlist

Body

750

500

350

200

60

 

3.1.4. Zahraničné súťaže efektivity v marketingovej komunikácii

EURO EFFIE 2020

(14.01.2021)

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Shortlist

Body

800

600

400

300

100

 

EURO EFFIE 2021

(11/2021)

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Shortlist

Body

800

600

400

300

100

 

3.1.5. Rebríček ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr TAAS

Rebríček TOP Advertising Agencies Slovakia (TAAS) je periodický ukazovateľ ekonomickej výkonnosti zúčastnených agentúr, ktoré pôsobia výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie v Slovenskej republike, ktorý každoročne vydáva Klub reklamných agentúr KRAS. Agentúry sú v rebríčku TAAS zoradené podľa výšky ich Gross Income. Do súťaže Agentúra roka 2021 sa započítavajú body za umiestnenie v rebríčku TAAS 2020 podľa nasledujúcej metodiky:

 • Agentúra, ktorá sa v rebríčku TAAS 2020 umiestnila na prvom mieste, získava 500 bodov.
 • Ostatné zúčastnené agentúry získavajú body pomerne podľa podielu ich Gross Income ku Gross Income agentúry umiestnenej na prvej priečke.

3.1.6. Hodnotenie Stratégií

Metodika sčítania bodov Hodnotenia Stratégií za ročník 2020/2021 vychádza z vopred dohodnutých pravidiel súťaže Hodnotenie Stratégií a je nasledujúca:

 • Po ukončení hodnotenia z každého mesiaca sa podľa pridelených známok vytvorí poradie najlepších prác v každej kategórii.
 • Do záverečného hodnotenia postupujú len práce, ktoré získali priemernú známku 5 (vrátane) a viac od porotcov z agentúr a zo zadávateľov súčasne.
 • Prvé hodnotenie, ktoré sa bude zarátavať do Agentúry roka 2021, sa koná v decembri 2020 a posudzujú sa v ňom práce za november 2020.
 • Posledné hodnotenie, ktoré sa bude zarátavať do Agentúry roka 2021, sa koná v novembri 2021 a posudzujú sa v ňom práce za október 2021.
 • V záverečnom hodnotení porota hodnotí všetky práce, ktoré získali počas jednotlivých mesiacov známku 5 (vrátane) a viac súčasne od oboch častí poroty.

V každej kategórii porota vyberie prvé tri najlepšie práce a autorské agentúry získavajú 30, 20 a 10 bodov za 1., 2. a 3. miesto. Porota nemusí určiť v každej kategórii najlepšie práce na všetkých troch miestach. V tom prípade sa body neudeľujú.

Hodnotené kategórie sú:

 • Audio reklama
 • Digital – social media
 • Digital – influencer marketing
 • Film – online film a video
 • Film – televízna reklama
 • Media
 • Out of home
 • PR
 • Promo & activation, event
 • Selfpromo
 • Vizuál

3.2. Bodové hodnotenie pre Špeciálne ocenenia

3.2.1. TOP Creative Director

Je poradie najlepších kreatívnych riaditeľov, ktoré vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení vo vybraných domácich a zahraničných súťaží kreativity, ktoré sú uvedené v bode 3.1.1. a 3.1.2. tohto štatútu. Body sa započítavajú všetkým ľuďom, ktorí sú uvedení v kreditoch ocenenej práce ako Creative Director.

3.2.2. TOP Art Director

Je poradie najlepších umeleckých riaditeľov, ktoré vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení v domácich a vo vybraných zahraničných súťažiach kreativity, ktoré sú uvedené v bode 3.1.1. a 3.1.2. tohto štatútu. Body sa započítavajú všetkým ľuďom, ktorí sú uvedení v kreditoch ocenenej práce ako Art Director.

3.2.3. TOP Copywriter

Je poradie najlepších copywriterov, ktoré vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení v domácich a vo vybraných zahraničných súťaží kreativity, ktoré sú uvedené v bode 3.1.1. a 3.1.2. tohto štatútu. Body sa započítavajú všetkým ľuďom, ktorí sú uvedení v kreditoch ocenenej práce ako Copywriter.

3.2.4. TOP Strategy Director

Je poradie najlepších stratégov, ktoré vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení v súťažiach efektivity v marketingovej komunikácii, ktoré sú uvedené v bode 3.1.3. a 3.1.4. tohto štatútu. Body sa započítavajú všetkým ľuďom, ktorí sú uvedení v kreditoch ocenenej práce ako Strategy director.

3.2.4. TOP Account Director

Je poradie najlepších accountov, ktoré vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení v domácich a vo vybraných zahraničných súťaží kreativity, ktoré sú uvedené v v bode 3.1.1. a 3.1.2. tohto štatútu a súčtom bodov z dosiahnutých ocenení za efektivitu v marketingovej komunikácii, ktoré sú uvedené v bode 3.1.3. a 3.1.4. tohto štatútu. Body sa započítavajú všetkým ľuďom, ktorí sú uvedení v kreditoch ocenenej práce ako Account Director.

 1. TERMÍNY

Súťaž sa vyhlasuje dňom 1. november 2020.

Výsledky súťaže budú oficiálne vyhlásené v novembri 2021 a zverejní ich magazín Stratégie.

 1. PRÁVA

Korešpondenciu zasielajte na kontaktnú adresu súťaže:

MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
836 05 Bratislava

Kontaktné osoby:

Petronela Ševčíková
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: +421 918 923 380

Katarína Hrnčárová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: +421 901 717 514

01 - Modified: 2021-12-13 05:52:32 - Feat.: - Title: Agentúra roka 2021: Poznáme najkreatívnejšiu, najefektívnejšiu a najvýkonnejšiu agentúru 02 - Modified: 2021-12-11 14:01:11 - Feat.: - Title: Stratégie vyhlásili Agentúru roka 2021. Rebríčku kraľuje TRIAD pred MUW Saatchi & Saatchi a Wiktor Leo Burnett 03 - Modified: 2022-02-02 08:43:19 - Feat.: - Title: Top ľudia v slovenskej reklame za rok 2021: Prvé priečky obsadili TRIADisti 04 - Modified: 2021-12-03 02:00:03 - Feat.: - Title: Slovenská reklama si z ADC*E Awards odnáša sedem kovov 05 - Modified: 2021-10-22 10:38:52 - Feat.: - Title: Na EuroEffie medzi finalistov postúpili štyri slovenské agentúry
menuLevel = 2, menuRoute = news/agentura-roka, menuAlias = agentura-roka, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
03. jún 2023 14:01