StoryEditor

Agentúra roka 2022: aktualizácia štatútu súťaže

14.11.2022, 10:11
Autor:
redred

Pozrite si Štatút súťaže.

Agentúra roka je prestížne ocenenie, ktoré každý rok koncom roka vyhlasujú Stratégie. Prioritou je vyhlásiť rebríček najúspešnejších slovenských reklamných agentúr.

Agentúry, ktoré sa umiestnia v rebríčku, boli počas roka nielen najúspešnejšie na vybraných domácich a zahraničných súťažiach efektivity a kreativity, ale odkryli aj svoje karty a zapojili sa do rebríčka TAAS (Top Advertising Agencies Slovakia), ktorý je ukazovateľom ekonomickej výkonnosti agentúr. Rebríček každý rok zverejňuje KRAS (Klub reklamných agentúr Slovenska) a z dát dodaných agentúrami ho zostavuje nezávislý auditor.

Úprava metodiky

 

Jednotlivé kritériá hodnotenia majú nastavené svoje váhy. Najväčšiu váhu majú úspechy na súťažiach krativity (35 %) a efektivity (30 %),  body za umiestnenie v rebríčku ekonomickej výkonnosti TAAS (25 %). Umiestnenie v Hodnotení Stratégií a najviac ocenených klientov majú váhu po 5 %. Dôležité je, že najúspešnejšia agentúra môže získať maximálne 1000 bodov, ktoré sa rozdeľujú podľa jednotlivých váhových nastavení.

Skokan roka

Novinkou je aj vyhlásenie ocenenie Skokan roka. Získa ho agentúra, ktorá  sa v rebríčku v porovnaní s predchádzajúcim rokom umiestni najlepšie. Udeľuje sa iba jedno ocenenie. 

Ocenenia TOP Creative Director, TOP Art Director, TOP Copywriter, TOP Strategy Director, TOP Account Director.

Nové súťaže

V novom ročníku sme rozšírili aj zahraničné súťaže kreativity a efektivity. Do pozornosti dávame najmä súťaž kreativity Ad Stars.  Zoznam všetkých súťaží nájdete v Štatúte súťaže.

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE AGENTÚRA ROKA 2022

 1. ZÁKLADNÉ  PODMIENKY

1.1.

Súťaž Agentúra roka je objektívna a prestížna súťaž, ktorej prioritou je vyhlásiť rebríček najlepších slovenských reklamných agentúr. Titul Agentúra roka získava agentúra, ktorá si v hodnotenom kalendárnom roku počínala najlepšie, a teda sa stáva benchmarkom na nasledujúce obdobie. Nespochybniteľný je jej prínos najmä v oblasti kreativity a efektivity, ako aj v transparentnom fungovaní na slovenskom trhu.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže s názvom Agentúra roka 2022, (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s. (ďalej len „organizátor súťaže“), ktorá je zároveň vydavateľom mesačníka Stratégie.

1.2.

Odbornými garantmi súťaže sú Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) a Art Director‘s Club Slovensko (ADC).

1.3.

Najvyšším orgánom súťaže je trojčlenný prípravný a organizačný výbor (POV), ktorý sa skladá zo zástupcov odborného mesačníka Stratégie a spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s.

1.4.

Výkonným orgánom súťaže je šéfredaktor/ka magazínu Stratégie.

1.5.

Cieľom súťaže je objektívne zostaviť rebríček najlepších slovenských reklamných agentúr.

Agentúry môžu v súťaži získať spolu maximálne 1000 bodov, ktoré sa medzi súťažiace agentúry rozdelia na základe nasledovných váhových kritérií:

a) domáce a vybrané zahraničné kreatívne súťaže (35 %, t. j. max súčet 350 bodov),

b) domáce a vybrané zahraničné súťaže efektivity (30 %, t. j. max súčet 300 bodov),

c) v rebríčku ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr TAAS (25 %, t.j. max súčet 250 bodov),

d) hodnotenie reklám v Stratégiách (5 %, t.j. max súčet 50 bodov),

e) najviac ocenených klientov naprieč súťažami (5 %, t.j. max súčet 50 bodov).

Body v jednotlivých kategóriách sa agentúram prideľujú nasledovne:

a)  Kategória domácich a zahraničných kreatívnych súťaží: Celkový počet bodov udelených v tejto kategórii je 350. Body sú rozdelené medzi agentúry podľa podielu ich dosiahnutého  bodového ocenenia v domácich a zahraničných súťažiach uvedených v bodoch 3.1.1. a 3.1.2. tohto štatútu k celkovému počtu bodov získaných všetkými agentúrami v tejto kategórii.

b) Kategória domácich a zahraničných súťaží efektivity: Celkový počet bodov udelených v tejto kategórii je 300. Body sú rozdelené medzi agentúry podľa podielu ich dosiahnutého bodového ocenenia v domácich a zahraničných súťažiach uvedených v bodoch 3.1.3. a 3.1.4. tohto štatútu k celkovému počtu bodov získaných všetkými agentúrami v tejto kategórii.

c) Kategória ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr: Celkový počet bodov udelených v tejto kategórii je 250. Body sú rozdelené medzi agentúry podľa podielu ich dosiahnutého Gross income (€) v rebríčku TAAS 2021 k celkovému Gross income (€) všetkých agentúr zaradených v rebríčku TAAS 2021.

d) Kategória Hodnotenie reklám v Stratégiách: Celkový počet bodov udelených v tejto kategórii je 50. Body sú rozdelené medzi agentúry podľa podielu ich dosiahnutého bodového ocenenia v súťaži Hodnotenie Stratégií 2021/2022 uvedeného v bode 3.1.6. tohto štatútu k celkovému počtu bodov získaných všetkými agentúrami v tejto kategórii.

e) Kategória Najviac ocenených klientov naprieč súťažami: Celkový počet bodov udelených v tejto kategórii je 50. Body sú rozdelené medzi agentúry podľa podielu ich ocenených klientov v súťažiach kreativity a efektivity uvedených v bodoch 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. a 3.1.6. tohto štatútu k celkovému počtu ocenených klientov všetkých agentúr v týchto súťažiach.

1.6.

Rebríček zostavuje organizátor súťaže na základe bodového ohodnotenia a priradenia jednotlivých váh, ktoré sú uvedené v bode 1.5.

1.7.

Do súťaže môžu byť zarátané iba body za také ocenenia, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • Boli udelené v období od novembra 2021 do októbra 2022, pričom do výsledkov sa započítavajú súťaže uvedené v bode 3.
 • Boli podľa zadania klienta vytvorené na použitie v Slovenskej republike alebo boli súčasťou reklamnej kampane mimo Slovenskej republiky (agentúra je v tomto prípade povinná doložiť potvrdenie od klienta, že prácu realizovala).
 • Boli udelené práci, ktorú originálne vykonávala osoba so sídlom alebo bydliskom v Slovenskej republike.
 • Boli udelené práci, ktorej komunikačný koncept bol vytvorený subjektom so sídlom alebo bydliskom v Slovenskej republike.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v prípade akýchkoľvek pochybností o splnení kritérií na zaradenie práce do súťaže, o pôvodnosti, originalite alebo mediálnom nasadení práce nezaradiť prácu do súťaže.

2. OCENENIA

2.1.

Súťaží sa o nasledujúce ocenenia:

OCENENIE AGENTÚRA ROKA 

V ocenení Agentúra roka sa udeľujú tieto ocenenia: Gold, Silver a Bronze. Ocenenia môžu získať len tie agentúry, ktorý sú súčasťou rebríčka Top Advertising Agencies Slovakia (TAAS) 2021.

ŠPECIÁLNE OCENENIA:

TOP Creative Director

TOP Art Director

TOP Copywriter

TOP Strategy Director

TOP Account Director

V Špeciálnych oceneniach sa v každej kategórii udeľujú tieto ocenenia: 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto.

SKOKAN ROKA

Agentúra, ktorá v rebríčku v porovnaní s predchádzajúcim rokom, umiestni najlepšie. V tejto kategórii sa udeľuje jedno ocenenie.

 

3.METODIKA SÚŤAŽE

O metodike súťaže každoročne rozhoduje organizátor súťaže. Metodiku súťaže je možné meniť až po skončení konkrétneho ročníka.

Rebríček je zostavený na základe bodového ohodnotenia získaných ocenení reklamných agentúr z domácich a z vybraných zahraničných kreatívnych súťaží za jednotlivé práce, zo súťaží efektivity v marketingovej komunikácii a z umiestnenia v rebríčku ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr TAAS.

3.1.1. Domáce súťaže kreativity v marketingovej komunikácii

Zlatý klinec 2022

(september 2022)

Grand Prix

Zlatý klinec

Strieborný klinec

Bronzový klinec

Shortlist

Body

200

70

50

30

10

Kampaň

 

100

70

50

25

 

3.1.2. Zahraničné súťaže kreativity v marketingovej komunikácii

ADC*E 2022

(jeseň 2022)

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Nomination

Body

600

500

350

200

60

 

Cannes Lions 2022

(jún 2022)

Grand Prix

Golden Lion

Silver Lion

Bronze Lion

Finalist

Body

1000

700

500

300

100

 

Golden Drum 2022

(jeseň 2022)

Grand Prix

Golden Drum

Silver Drum

 Bronze Drum

Shortlist

Body

400

300

200

100

50

 

Epica Awards 2021

(zima)

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Shortlist

Body

700

600

400

200

85

 

Eurobest 2022

(zima 2021)

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Shortlist

Body

600

500

350

200

60

 

New York Festival 2022 Advertising Awards (leto 2022)

Grand Prize

Gold

Silver

Bronze

Finalist /Shortlist

Body

600

400

300

150

100/50

 

Ad Stars (leto 2022)

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Crystal

/Shortlist

Body

600

400

300

150

100/50

 

3.1.3. Domáce súťaže efektivity v marketingovej komunikácii

EFFIE Slovakia 2022

(11/2022)

Grand Prix

Zlatá Effie

Strieborná Effie

Bronzová Effie

Shortlist

Body

750

500

350

200

60

 

3.1.4. Zahraničné súťaže efektivity v marketingovej komunikácii

EURO EFFIE 2022

(november 2022)

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Shortlist

Body

800

600

400

300

100

 

EFFIE

Global Multiregion 2022

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Shortlist

Body

1000

800

600

400

200

 

EFFIE

Global

Best of the Bets

2022

Grand Prix

Grand Prix

Contender

Body

1000

800

 

WARC

Awards

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Shortlist

Body

800

600

400

300

100

 

3.1.5. Rebríček ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr TAAS

Rebríček Top Advertising Agencies Slovakia (TAAS) je periodický ukazovateľ ekonomickej výkonnosti zúčastnených agentúr, ktoré pôsobia výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie v Slovenskej republike, ktorý každoročne vydáva Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS). Agentúry sú v rebríčku TAAS zoradené podľa výšky ich Gross Income. Do súťaže Agentúra roka 2022 sa započítavajú body za umiestnenie v rebríčku TAAS 2021 podľa ich podielu na celkových výsledkoch agentúr v rebríčku TAAS 2021.

 

3.1.6. Hodnotenie Stratégií

Metodika sčítania bodov Hodnotenia Stratégií za ročník 2021/2022 vychádza z vopred dohodnutých pravidiel súťaže Hodnotenie Stratégií a je nasledujúca:

 • Po ukončení hodnotenia z každého mesiaca sa podľa pridelených známok vytvorí poradie najlepších prác v každej kategórii.
 • Do záverečného hodnotenia postupujú len práce, ktoré získali priemernú známku 5 (vrátane) a viac od porotcov z agentúr a zo zadávateľov súčasne.
 • Prvé hodnotenie, ktoré sa bude zarátavať do Agentúry roka 2022, sa koná v decembri 2021 a posudzujú sa v ňom práce za november 2021
 • Posledné hodnotenie, ktoré sa bude zarátavať do Agentúry roka 2022, sa koná v novembri 2022 a posudzujú sa v ňom práce za október 2022.
 • V záverečnom hodnotení porota hodnotí všetky práce, ktoré získali počas jednotlivých mesiacov známku 5 (vrátane) a viac súčasne od oboch častí poroty.

V každej kategórii porota vyberie prvé tri najlepšie práce a autorské agentúry získavajú 30, 20 a 10 bodov za 1., 2. a 3. miesto. Porota nemusí určiť v každej kategórii najlepšie práce na všetkých troch miestach. V tom prípade sa body neudeľujú.

Hodnotené kategórie sú:

 • Audio reklama
 • Craft
 • Digital – social media
 • Digital – influencer marketing
 • Film – online film a video
 • Film – televízna reklama
 • Media
 • Out of home
 • PR
 • Promo & activation, event
 • Vizuál

3.2. Bodové hodnotenie pre Špeciálne ocenenia

3.2.1. TOP Creative Director

Je poradie najlepších kreatívnych riaditeľov, ktoré vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení vo vybraných domácich a zahraničných súťaží kreativity, ktoré sú uvedené v bode 3.1.1. a 3.1.2. tohto štatútu. Body sa započítavajú všetkým ľuďom, ktorí sú uvedení v kreditoch ocenenej práce ako Creative Director.

3.2.2. TOP Art Director

Je poradie najlepších umeleckých riaditeľov, ktoré vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení v domácich a vo vybraných zahraničných súťažiach kreativity, ktoré sú uvedené v bode 3.1.1. a 3.1.2. tohto štatútu. Body sa započítavajú všetkým ľuďom, ktorí sú uvedení v kreditoch ocenenej práce ako Art Director.

3.2.3. TOP Copywriter

Je poradie najlepších copywriterov, ktoré vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení v domácich a vo vybraných zahraničných súťaží kreativity, ktoré sú uvedené v bode 3.1.1. a 3.1.2. tohto štatútu. Body sa započítavajú všetkým ľuďom, ktorí sú uvedení v kreditoch ocenenej práce ako Copywriter.

3.2.4. TOP Strategy Director

Je poradie najlepších stratégov, ktoré vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení v súťažiach efektivity v marketingovej komunikácii, ktoré sú uvedené v bode 3.1.3. a 3.1.4. tohto štatútu. Body sa započítavajú všetkým ľuďom, ktorí sú uvedení v kreditoch ocenenej práce ako Strategy director.

3.2.4. TOP Account Director

Je poradie najlepších accountov, ktoré vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení v domácich a vo vybraných zahraničných súťaží kreativity, ktoré sú uvedené v v bode 3.1.1. a 3.1.2. tohto štatútu a súčtom bodov z dosiahnutých ocenení za efektivitu v marketingovej komunikácii, ktoré sú uvedené v bode 3.1.3. a 3.1.4. tohto štatútu. Body sa započítavajú všetkým ľuďom, ktorí sú uvedení v kreditoch ocenenej práce ako Account Director.

 1. TERMÍNY

Súťaž sa vyhlasuje dňom 1. november 2021.

Výsledky súťaže budú oficiálne vyhlásené v novembri 2022 a zverejní ich magazín Stratégie.

 

01 - Modified: 2023-01-24 12:38:07 - Feat.: - Title: THIS IS LOCCO: K 10. narodeninám sme si dali titul Agentúra roka. Trh nám tento úspech doprial 02 - Modified: 2023-01-09 11:46:39 - Feat.: - Title: THIS IS LOCCO získalo cenu Agentúra roka 2022 03 - Modified: 2022-12-05 07:06:05 - Feat.: - Title: Peter Rajčák: Hodnotili sme reklamu v Stratégiách a občas nie a nie získať nadpolovičnú väčšinu hlasov 04 - Modified: 2022-12-04 18:54:02 - Feat.: - Title: Hodnotenie Stratégií: Absolútni víťazi roku 2022. Toto sú top práce slovenskej reklamy
menuLevel = 2, menuRoute = news/agentura-roka, menuAlias = agentura-roka, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
03. jún 2023 03:18