Agentúra roka 2023
StoryEditor

Agentúra roka 2023: Štatút súťaže

25.05.2023, 09:05
Autor:
redred
 • Metodika aj súťaže, ktoré sa započítavajú do Agentúry roka, sa oproti roku 2022 nemenia.
 • Mení sa len termín vyhlásenia. Keďže výsledky Effie Slovensko sa dozvieme až v januári 2024, v tomto termíne vyhlásime aj Agentúru roka 2023. 
 • Mierne sme upravili bodové hodnotenie za jednu medzinárodnú súťaž. 
 • Účasť v rebríčku TAAS 2022 je podmienkou pre zaradenie do hodnotenia Agentúra roka 2023. 
 • Držíme palce v aktuálnom ročníku. 

ŠTATÚT SÚŤAŽE AGENTÚRA ROKA 2023

 1. ZÁKLADNÉ  PODMIENKY

1.1.

Súťaž Agentúra roka je objektívna a prestížna súťaž, ktorej prioritou je vyhlásiť rebríček najlepších slovenských reklamných agentúr. Titul Agentúra roka získava agentúra, ktorá si v hodnotenom kalendárnom roku počínala najlepšie, a teda sa stáva benchmarkom na nasledujúce obdobie. Nespochybniteľný je jej prínos najmä v oblasti kreativity a efektivity, ako aj v transparentnom fungovaní na slovenskom trhu.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže s názvom Agentúra roka 2023, (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s. (ďalej len „organizátor súťaže“), ktorá je zároveň vydavateľom mesačníka Stratégie.

1.2.

Odbornými garantmi súťaže sú Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) a Art Director‘s Club Slovensko (ADC).

1.3.

Najvyšším orgánom súťaže je trojčlenný prípravný a organizačný výbor (POV), ktorý sa skladá zo zástupcov odborného mesačníka Stratégie a spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s.

1.4.

Výkonným orgánom súťaže je šéfredaktor/ka magazínu Stratégie.

1.5.

Cieľom súťaže je objektívne zostaviť rebríček najlepších slovenských reklamných agentúr na základe nasledovných váhových kritérií:

a/domáce a vybrané zahraničné kreatívne súťaže (35%)

b/ domáce a vybrané zahraničné súťaže efektivity (30%)

c/ rebríček ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr TAAS (25%)

d/ hodnotenie reklám v Stratégiách (5%)

e/ najviac ocenených klientov naprieč súťažami (5%)

1.6.

Rebríček zostavuje organizátor súťaže na základe bodového ohodnotenia a priradenia jednotlivých váh, ktoré sú uvedené v bode 1.5.

1.7.

Do súťaže môžu byť zarátané iba body za také ocenenia, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • Boli udelené v období od 1.  decembra 2022 do 26. januára 2023, pričom do výsledkov sa započítavajú súťaže uvedené v bode 3.
 • Boli podľa zadania klienta vytvorené na použitie v Slovenskej republike alebo boli súčasťou reklamnej kampane mimo Slovenskej republiky (agentúra je v tomto prípade povinná doložiť potvrdenie od klienta, že prácu realizovala a prihlasovala do súťaží ako hlavná agentúra).
 • Boli udelené práci, ktorú originálne vykonávala osoba so sídlom alebo bydliskom v Slovenskej republike.
 • Boli udelené práci, ktorej komunikačný koncept bol vytvorený subjektom so sídlom alebo bydliskom v Slovenskej republike.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v prípade akýchkoľvek pochybností o splnení kritérií na zaradenie práce do súťaže, o pôvodnosti, originalite alebo mediálnom nasadení práce nezaradiť prácu do súťaže.

 1. OCENENIA

2.1.

Súťaží sa o nasledujúce ocenenia:

OCENENIE AGENTÚRA ROKA 

ŠPECIÁLNE OCENENIA:

TOP Creative Director

TOP Art Director

TOP Copywriter

TOP Strategy Director

TOP Account Director

SKOKAN ROKA

Agentúra, ktorá v rebríčku s porovnaní s predchádzajúcim rokom, umiestni najlepšie.

2.2.

V ocenení Agentúra roka sa udeľujú tieto ocenenia: Gold, Silver a Bronze.

2.3.

V Špeciálnych ocenenia sa v každej kategórii udeľujú tieto ocenenia: 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto. V prípade ocenenia SKOKAN ROKA sa udeľuje jedno ocenenie.

 1. METODIKA SÚŤAŽE

O metodike súťaže každoročne rozhoduje organizátor súťaže. Metodiku súťaže je možné meniť až po skončení konkrétneho ročníka.

3.1. Bodové hodnotenie pre ocenenie Agentúra roka

Rebríček je zostavený na základe bodového ohodnotenia získaných ocenení reklamných agentúr z domácich a z vybraných zahraničných kreatívnych súťaží za jednotlivé práce, zo súťaží efektivity v marketingovej komunikácii a z umiestnenia v rebríčku ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr TAAS.

3.1.1. Domáce súťaže kreativity v marketingovej komunikácii

Zlatý klinec 2023

(september 2023)

Grand Prix

Zlatý klinec

Strieborný klinec

Bronzový klinec

Shortlist

Body

200

70

50

30

10

Kampaň

 

100

70

50

25

3.1.2. Zahraničné súťaže kreativity v marketingovej komunikácii

ADC*E 2022,2023

(december 2022, zima 2023)

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Nomination

Body

600

500

350

200

60

 

Cannes Lions 2023

(jún 2023)

Grand Prix

Golden Lion

Silver Lion

Bronze Lion

Finalist

Body

1000

700

500

300

100

                     

 

Golden Drum 2023

(jeseň 2023)

Grand Prix

Golden Drum

Silver Drum

 Bronze Drum

Shortlist

Body

400

300

200

100

50

 

Epica Awards 2022, 2023

(zima 2022 a zima 2023)

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Shortlist

Body

700

600

400

200

85

 

Eurobest 2022, 2023

(zima 2022 a zima 2023)

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Shortlist

Body

600

500

350

200

60

 

New York Festival 2023

Advertising Awards (leto 2023)

Grand Prize

Gold

Silver

Bronze

Finalist /Shortlist

Body

600

400

300

150

100/50

 

Ad Stars (leto 2023)

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Crystal

/Shortlist

Body

400

200

150

100

75/50

 

3.1.3. Domáce súťaže efektivity v marketingovej komunikácii

EFFIE Slovakia 2023

(01/2024)

Grand Prix

Zlatá Effie

Strieborná Effie

Bronzová Effie

Shortlist

Body

750

500

350

200

60

 

3.1.4. Zahraničné súťaže efektivity v marketingovej komunikácii

EURO EFFIE 2023

(november 2023)

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Shortlist

Body

800

600

400

300

100

 

EFFIE

Global Multiregion 2023

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Shortlist

Body

1000

800

600

400

200

 

EFFIE

Global

Best of the Best

2023

Grand Prix

Grand Prix

Contender

Body

1000

800

 

WARC

Awards 2023

Grand Prix

Gold

Silver

Bronze

Shortlist

Body

800

600

400

300

100

 

3.1.5. Rebríček ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr TAAS

Rebríček Top Advertising Agencies Slovakia (TAAS) je periodický ukazovateľ ekonomickej výkonnosti zúčastnených agentúr, ktoré pôsobia výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie v Slovenskej republike, ktorý každoročne vydáva Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS). Agentúry sú v rebríčku TAAS zoradené podľa výšky ich Gross Income. Do súťaže Agentúra roka 2023 sa započítavajú body za umiestnenie v rebríčku TAAS 2022 podľa ich podielu na celkových výsledkoch agentúr v rebríčku TAAS 2022. Účasť v rebríčku TAAS je podmienkou pre zaradenie do súťaže Agentúra roka. 

3.1.6. Hodnotenie Stratégií

Metodika sčítania bodov Hodnotenia Stratégií za ročník 2022/2023 vychádza z vopred dohodnutých pravidiel súťaže Hodnotenie Stratégií a je nasledujúca:

 • Po ukončení hodnotenia z každého mesiaca sa podľa pridelených známok vytvorí poradie najlepších prác v každej kategórii.
 • Do záverečného hodnotenia postupujú len práce, ktoré získali priemernú známku 5 (vrátane) a viac od porotcov z agentúr a od zadávateľov súčasne.
 • Prvé hodnotenie, ktoré sa bude zarátavať do Agentúry roka 2023, sa koná v decembri 2022 a posudzujú sa v ňom práce za november 2022
 • Posledné hodnotenie, ktoré sa bude zarátavať do Agentúry roka 2023, sa koná v decembri 2023 a posudzujú sa v ňom práce za november 2023.
 • V záverečnom hodnotení porota hodnotí všetky práce, ktoré získali počas jednotlivých mesiacov známku 5 (vrátane) a viac súčasne od oboch častí poroty.

V každej kategórii porota vyberie prvé tri najlepšie práce a autorské agentúry získavajú 30, 20 a 10 bodov za 1., 2. a 3. miesto. Porota nemusí určiť v každej kategórii najlepšie práce na všetkých troch miestach. V tom prípade sa body neudeľujú.

Hodnotené kategórie sú:

 • Audio reklama
 • Craft
 • Digital – social media
 • Digital – influencer marketing
 • Film – online film a video
 • Film – televízna reklama
 • Media
 • Out of home
 • PR
 • Promo & activation, event
 • Vizuál

3.2. Bodové hodnotenie pre Špeciálne ocenenia

3.2.1. TOP Creative Director

Je poradie najlepších kreatívnych riaditeľov, ktoré vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení vo vybraných domácich a zahraničných súťaží kreativity, ktoré sú uvedené v bode 3.1.1. a 3.1.2. tohto štatútu. Body sa započítavajú všetkým ľuďom, ktorí sú uvedení v kreditoch ocenenej práce ako Creative Director.

3.2.2. TOP Art Director

Je poradie najlepších umeleckých riaditeľov, ktoré vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení v domácich a vo vybraných zahraničných súťažiach kreativity, ktoré sú uvedené v bode 3.1.1. a 3.1.2. tohto štatútu. Body sa započítavajú všetkým ľuďom, ktorí sú uvedení v kreditoch ocenenej práce ako Art Director.

3.2.3. TOP Copywriter

Je poradie najlepších copywriterov, ktoré vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení v domácich a vo vybraných zahraničných súťaží kreativity, ktoré sú uvedené v bode 3.1.1. a 3.1.2. tohto štatútu. Body sa započítavajú všetkým ľuďom, ktorí sú uvedení v kreditoch ocenenej práce ako Copywriter.

3.2.4. TOP Strategy Director

Je poradie najlepších stratégov, ktoré vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení v súťažiach efektivity v marketingovej komunikácii, ktoré sú uvedené v bode 3.1.3. a 3.1.4. tohto štatútu. Body sa započítavajú všetkým ľuďom, ktorí sú uvedení v kreditoch ocenenej práce ako Strategy director.

3.2.4. TOP Account Director

Je poradie najlepších accountov, ktoré vzniká súčtom bodov z dosiahnutých ocenení v domácich a vo vybraných zahraničných súťaží kreativity, ktoré sú uvedené v v bode 3.1.1. a 3.1.2. tohto štatútu a súčtom bodov z dosiahnutých ocenení za efektivitu v marketingovej komunikácii, ktoré sú uvedené v bode 3.1.3. a 3.1.4. tohto štatútu. Body sa započítavajú všetkým ľuďom, ktorí sú uvedení v kreditoch ocenenej práce ako Account Director.

 1. TERMÍNY

Súťaž sa vyhlasuje dňom 1. december 2022.

Výsledky súťaže budú oficiálne vyhlásené v januári 2024 a zverejní ich magazín Stratégie.

 

01 - Modified: 2024-04-16 09:45:48 - Feat.: - Title: Agentúra roka 2024: Štatút súťaže 02 - Modified: 2024-04-12 07:50:23 - Feat.: - Title: Predstavujeme vám TOP osobnosti slovenskej reklamy za rok 2023 03 - Modified: 2024-04-05 09:52:46 - Feat.: - Title: Agentúra roka 2023: Pozrite si kompletné tabuľky a to, čo stálo za úspechom THIS IS LOCCO 04 - Modified: 2024-03-22 08:22:01 - Feat.: - Title: THIS IS LOCCO: Krátke kontrakty sú chorobou nášho biznisu, agentúry sú nonstop pod tlakom 05 - Modified: 2023-12-06 09:36:40 - Feat.: - Title: EFFIE AWARDS EUROPE sú rozdané. Gratulujeme agentúram THIS IS LOCCO a TRIAD k cenným kovom
menuLevel = 2, menuRoute = news/agentura-roka, menuAlias = agentura-roka, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
21. máj 2024 18:44