StoryEditor

Otázky a odpovede k registrácii a autorizácii influencerov. Čo treba urobiť, aby ste sa nedostali do konfliktu so zákonom

27.01.2023, 12:50
Autor:
redred
  • Registrovať sa musíte ak prevádzkujete audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, teda máte zriadený kanál na platformách YouTube, Facebook Watch, TikTok, Instagram, OnlyFans či Twitch, a jeho obsah je poskytovaný za účelom dosahovania zisku. 
  • Ak videokanál na Facebooku, YouTube, TikToku prevádzkuje neplnoleté dieťa, aj ono má rovnako voči Rade oznamovaciu povinnosť. V takomto prípade by tak však mal urobiť jeho zákonný zástupca.
  • Zákon umožňuje Rade pre mediálne služby ukladať za nesplnenie tejto povinnosti finančné aj nefinančné sankcie, cieľom Rady však nie je sankcionovať, ale pôsobiť edukatívne a preventívne.

Od 1. januára začal platiť nový zákon o mediálnych službách, ktorý priniesol nové povinnosti pre fyzické a právnické osoby, ktoré využívajú svoje videokanály na YouTube, Facebook Watch či TikToku. Tí musia požiadať Radu pre mediálne služby o autorizáciu a zaplatiť poplatok. No neplatí to paušálne pre všetkých. 

A keďže si veľa influencerov, neziskových organizácií, či samospráv nevie tento nový zákon dobre vysvetliť, nevedia či sa to týka aj ich a aké to bude mať celkovo pre nich dôsledky, zaplavili Radu pre mediálne služby stovkami dotazov. 

Tá preto prináša na svojej stránke odpovede na najčastejšie kladené otázky. Pripomínajú, že ak pribudnú ďalšie otázky, doplnia ich na svoju webovú stránku. 

My vám v skrátenej verzii prinášame najčastejšie otázky k poskytovaniu AVMS na platformách na zdielanie videí a odpovede na ne. Ak si ich chcete prečítať v plnom zmení, môžete tak urobiť cez tento prelink.

Pridávam na sociálne siete alebo platformy videá. Mám povinnosť žiadať o autorizáciu alebo splniť si oznamovaciu povinnosť?

Ak ste bežný používateľ sociálnych sietí a platforiem, videá zdieľate príležitostne, majú prevažne súkromný alebo hobby charakter a nezverejňujete ich primárne s cieľom dosiahnuť týmto spôsobom zisk, voči Rade pre mediálne služby nemáte žiadnu povinnosť. Tá sa vzťahuje len na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 

Čo je audiovizuálna mediálna služba na požiadanie?

Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie (AVMS) je služba, pri ktorej si užívateľ sám volí ktoré video (program) a kedy chce na internete príp. v aplikácii sledovať. Typickým príkladom je služba Netflix alebo Voyo, ďalej internetové archívy televízií alebo videosekcie spravodajských portálov. 

Audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie teda je aj kanál na platformách YouTube, Facebook Watch, TikTok, Instagram, OnlyFans či Twitch, ak bol zriadený alebo je poskytovaný za účelom dosahovania zisku a zároveň spĺňa ostatné uvedené podmienky. 

Obchodnými úmyslami poskytovateľa AVMS môže byť napríkla aj to, že používateľ videá zverejňuje s cieľom priamej alebo nepriamej propagácie svojich platených aktivít či umiestňovaním reklamy v rámci videa. 

Okrem zámeru zarábať zverejňovaním videí je dôležité aj to, či ten, kto ich na platformy umiestňuje, nesie za svoj kanál redakčnú zodpovednosť a tiež či je cieľom videí informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.  

Samotná frekvencia zverejňovania nových videí a ich počet na konkrétnom kanáli samé o sebe nie sú kritériom toho, či ide alebo nejde o AVMS. 

Zistil som, že poskytujem AVMS alebo ju plánujem poskytovať, aké mám voči Rade pre mediálne služby povinnosti?

Ak ste právnická osoba a AVMS poskytujete prostredníctvom vlastnej webovej stránky, aplikácie, alebo platformy na zdieľanie videí, pred začiatkom poskytovania musíte mať od Rady udelenú autorizáciu poskytovania AVMS. Na jej udelenie má Rada 90 dní, preto treba žiadosť podať v dostatočnom predstihu.

Ak ste fyzická osoba a AVMS poskytujete prostredníctvom vlastnej webovej stránky alebo aplikácie, pred začiatkom poskytovania musíte mať od Rady udelenú autorizáciu poskytovania. Na jej udelenie má Rada rovnako 90 dní.

Spolu s podaním žiadosti o udelenie autorizácie je potrebné uhradiť aj zákonom určený správny poplatok. 

Ak ste fyzická osoba a AVMS poskytujete výlučne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí (napr. YouTube, Facebook Watch, TikTok, Instagram a iné), ste povinný najneskôr v deň začatia poskytovania AVMS oznámiť túto skutočnosť Rade pre mediálne služby. Podanie oznámenia o poskytovaní AVMS nie je spojené so žiadnym poplatkom.

Hrozia mi sankcie, ak si povinnosti nesplním alebo to nespravím včas?

Zákon umožňuje Rade pre mediálne služby ukladať za nesplnenie tejto povinnosti finančné aj nefinančné sankcie, cieľom Rady však nie je sankcionovať, ale pôsobiť edukatívne a preventívne. Dočasne preto nebude iniciovať žiadne aktivity, ktoré by viedli k sankcionovaniu dotknutých subjektov.  Pozornosť venuje najmä tomu, aby sa všetky subjekty včas dozvedeli o svojej povinnosti a splnili si ju v súlade s platným zákonom. 

Akým spôsobom mám podať žiadosť o autorizáciu a oznámenie poskytovania a aký je medzi nimi rozdiel?

Oznámenie poskytovania sa týka len FO, ak AVMS poskytujú výhradne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí (napr. YouTube, Twitter, TikTok). 

Žiadosť o autorizáciu poskytovania je určená pre FO, ktoré AVMS poskytujú napríklad. na vlastnej webovej stránke a pre PO, ktoré AVMS poskytujú buď na vlastnej webovej stránke, alebo na platforme na zdieľanie videí (napr. YouTube, Twitter, TikTok).  

Žiadosti o autorizáciu musia byť kompletne vyplnené, podpísané a doručené do sídla Rady pre mediálne služby klasickou poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky.

Formulár pre splnenie oznamovacej povinnosti fyzickej osoby je možné doručiť Rade aj prostredníctvom emailu.

Vzory vyplnených formulárov sú dostupné na webovej stránke Rady pre mediálne služby. 

Sme občianske združenie a chceme požiadať o autorizáciu poskytovania. Aký formulár máme použiť?

Formulár pre právnické osoby, ale len v prípade, ak má váš videokanál primárne hospodársku povahu, teda videá zverejňujete s cieľom dosiahnuť zisk. V opačnom prípade nemáte v tejto súvislosti voči Rade žiadne povinnosti.  

Sú s podaním žiadosti o autorizáciu poskytovania a oznámenia poskytovania AVMS spojené nejaké poplatky? 

Udelenie autorizácie poskytovania AVMS (FO aj PO) zákon o mediálnych službách spoplatňuje správnym poplatkom vo výške 260 eur. Podanie oznámenia poskytovania AVMS výhradne na platforme na zdieľanie videí (len FO) je bez poplatku.

Prečo sa musím registrovať, keď poskytujem AVMS?

Povinnosť zaviedol zákon o mediálnych službách, ktorého gestorom je Ministerstvo kultúry SR. Účelom je najmä regulácia obchodných aktivít v online priestore a zjednotenie požiadaviek na jednotlivé subjekty lineárnych (televízne, rozhlasové vysielanie) a nelineárnych (platformy na zdieľanie videí, AVMS) obsahových služieb.

Ktorých všetkých platforiem sa povinnosť týka? Môžem niekde zverejňovať videá bez autorizácie alebo oznámenia?

Zoznam platforiem a sociálnych sietí zákon neurčuje, definuje len, čo je to platforma na zdieľanie videí. V slovenských pomeroch medzi najvyužívanejšie patria YouTube, Facebook, TikTok a Instagram.

Som fyzická osoba, mám súkromný profil na Facebooku alebo kanál na YouTube či TikToku, kde príležitostne uverejňujem videá. Mám voči Rade nejakú povinnosť?

Nie. Povinnosť majú len poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorých od bežných používateľov odlišuje najmä to, že videá zverejňujú s cieľom dosiahnuť zisk. 

Som učiteľ, logopéd, tréner a pod., mám súkromný profil na sociálnych sieťach/platformách a zdieľam na nich videá vzdelávacieho charakteru, nie primárne s cieľom propagovať svoje platené služby. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

Nie, ak primárnym cieľom zverejňovania videí nie je dosahovanie zisku, povinnosť sa na vás nevzťahuje. 

Sme samospráva, organizácia štátnej alebo verejnej správy, škola a pod. a používame platformy na zdieľanie videí na informovanie o svojej činnosti. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

Nie, pretože váš videokanál s najväčšou pravdepodobnosťou nemá primárne hospodársku povahu. Vo vzťahu k Rade pre mediálne služby preto nemáte žiadnu povinnosť.

Na YouTube alebo Facebooku naživo prenášame športové prenosy nášho klubu a/alebo záznamy zo zápasov alebo vystúpenia žiakov našej školy. Máme voči Rade nejakú povinnosť?

Nie, v tomto prípade nejde o AVMS, keďže vaše videokanály nemajú primárne hospodársku povahu. Voči Rade pre mediálne službe nemáte v tejto súvislosti žiadne povinnosti.  

Mám kanál na YouTube a Facebooku a používam ho výhradne na propagáciu služieb, ktoré poskytujem (napr. fotograf, kameraman) resp. tovarov, ktoré vyrábam, predávam a pod. Mám voči Rade nejaké povinnosti?  

S najväčšou pravdepodobnosťou ide o AVSM, keďže váš videokanál má primárne hospodársku povahu a jeho obsahom informujete širokú verejnosť o službách, ktoré poskytujete, preto máte povinnosť žiadať Radu o udelenie autorizácie poskytovania (PO) alebo si splniť oznamovaciu povinnosť (FO). 

Videokanál na Facebooku, YouTube, TikToku a pod. prevádzkuje neplnoleté dieťa. Vzťahuje sa oznamovacia povinnosť aj na neho?

Ak videokanál spĺňa kritéria AVMS, jej poskytovateľ je povinný splniť si voči Rade oznamovaciu povinnosť. V prípade neplnoletého dieťaťa by tak však mal urobiť jeho zákonný zástupca.

Mám viacero videokanálov na jednej platforme, mám požiadať o autorizáciu (PO)/si splniť oznamovaciu povinnosť (FO) pre každý kanál zvlášť?

Nie, v jednej žiadosti/oznámení uveďte všetky kanály, ktoré poskytujete. Ak ste právnická osoba, bez ohľadu na počet videokanálov platíte len jeden správny poplatok. Ak ste fyzická osoba, správny poplatok neplatíte vôbec.

AVMS poskytujem na vlastnej webovej stránke aj na platforme na zdieľanie videí. Môžem o autorizáciu poskytovania požiadať jednou žiadosťou?

Ak ste právnická osoba, áno, na jednej žiadosti uvediete všetky AVMS, ktoré poskytujete, a jedenkrát uhradíte správny poplatok.

Ak ste fyzická osoba, musíte podať zvlášť žiadosť o autorizáciu poskytovania AVMS na webovej stránke (spojené s úhradou poplatku) a zvlášť si splniť oznamovaciu povinnosť poskytovania AVMS na platforme na zdieľanie videí (bez poplatku). 

Poskytujem obsah pod rovnakou „značkou“ (názov, meno a pod.) na rôznych platformách. Musím požiadať o autorizáciu poskytovania (PO)/podať oznámenie poskytovania (FO) pre každú platformu zvlášť?

Nie, v jednej žiadosti/oznámení uveďte všetky platformy, na ktorých službu poskytujete. Ak ste právnická osoba, bez ohľadu na počet platforiem platíte len jeden správny poplatok. Ak ste fyzická osoba, správny poplatok neplatíte vôbec.

Tvorím resp. zverejňujem podcasty, mám voči Rade pre mediálne služby nejaké povinnosti?

Nie, podcasty nie sú AVMS. Povinnosť však máte voči ministerstvu kultúry, keďže podcasty sú elektronickou periodickou publikáciou podľa zákona č. 265/2022 Z. z. o publikáciách. 

Na sociálnych sieťach a platformách streamujem videá, robím live prenosy, ktoré po prenose už nie sú verejne dostupné. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

Nie, ak ide len o živý prenos a po jeho skončení viac videá na platforme alebo sociálnej sieti nie sú verejne dostupné, nejde o AVMS a voči Rade nemáte žiadne povinnosti. 

Ak však na svojom videokanáli na platforme okrem živých prenosov umiestňujete aj iné videá, ktoré sú dostupné v katalógu, z ktorého si ich môže užívateľ vyberať v čase, ktorý mu vyhovuje, alebo sú do tohto katalógu umiestňované automaticky po skončení živého prenosu (napr. platforma Twitch), potom môžete napĺňať kritéria AVMS a môžete mať voči Rade oznamovaciu povinnosť (FO) alebo povinnosť požiadať Radu o udelenie autorizácie poskytovania (PO). Pre podrobnosti o kritériách AVMS pozri bod 2.

Pokiaľ živé prenosy vysielate na inej webovej stránke (nie na platforme alebo sociálnej sieti), váš videokanál môže spĺňať charakter programovej služby šírenej prostredníctvom internetu, čo zákon považuje za vysielanie prostredníctvom internetu. Ide o tzv. webcasting, základný spôsob verejného prenosu, na ktorý je nutné udelenie autorizácie vysielania.

01 - Modified: 2023-01-27 09:28:03 - Feat.: 0 - Title: Rada pre mediálne služby o chaose medzi influencermi: Kto sa musí naozaj registrovať? 02 - Modified: 2023-01-17 15:01:51 - Feat.: 0 - Title: Štartuje najväčšia československá komunikačná súťaž, Slovensko konkuruje českým projektom 03 - Modified: 2023-01-16 08:43:50 - Feat.: 0 - Title: Influencer marketing je továreň na obsah. Takto budú vyzerať trendy na rok 2023
menuLevel = 2, menuRoute = news/archiv-clankov, menuAlias = archiv-clankov, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
29. september 2023 01:56